Kursplan för kalenderåret 2005
MIKROELEKTRONIKENS FYSIK OCH TEKNOLOGIFFF041
Physics and Technology of Nanometer Structures

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K4XM. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Professor Lars Samuelson, lars.samuelson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FFF100 Termodynamik och elektroniska material eller ESS030 Komponentfysik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För betyg fordras godkänd laborationskurs. Betyget sättes baserat på en sammanvägning av laborationskurs, projektarbete och sluttentamen. Övrigt: Efter det att kursens föreläsningsdel är klar genomförs ett projektarbete under ca 1,5 vecka inom ett ämne som väljs i samråd med kursansvariga. Projektarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen avser att behandla den senaste utvecklingen inom halvledarteknologi och fysik. Kursen fokuserar särskilt på nm-strukturer, från tillverkning till tillämpning i moderna mikroelektroniska komponenter.

Innehåll
Nanometerteknologi: Epitaxiell tillväxt av tunna skikt och kvantstrukturer med epitaxi. Elektronstrålelitografi för mönstring med lateral upplösning kring 20–50 nm. Sveptunnelmikroskopi (STM) och Atomkraftmikroskopi (AFM) för högupplösande studier av nanometerstrukturer. Fysik på nanometerskala: Elektronstruktur för lågdimensionella system. Optiska egenskaper hos 2-, 1- och 0-dimensionella strukturer. Transportfysikaliska egenskaper hos 2- och 1-dimensionella elektroner i lågdimensionella strukturer. Tillämpningar inom nanoelektronik: Fotoniska komponenter, lasrar och modulatorer vilka utnyttjar kvantstrukturer. Höghastighetskomponenter baserade på 2-dimensionell elektrongas (HEMT) och resonant tunnling komponenter behandlas liksom en-elektronik, d.v.s. komponenter och kretsar vilka bygger på kontrollerad transport och lagring av enskilda elektroner.

Litteratur
Stencilerat material.