Kursplan för kalenderåret 2005
TILLÄMPAD VÅGRÖRELSELÄRAFAF260
Applied Optics and Waves

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2, MD2. Kursansvarig: Elisabeth Nilsson, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FMA410 Endimensionell analys, FMA421 Linjär algebra samt FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkända laborationsrapporter. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/MFysik.

Mål
Kunskapsmål
Att ge grundläggande kunskaper i vågrörelselära och optik med inriktning mot tillämpningar. Se vidare under rubriken innehåll nedan.

Färdighetsmål
Att ge träning i experimentellt arbete, skriftlig och muntlig kommunikation, modelltänkande och problemlösning.

Attitydmål
Att fysiken behövs för att förstå omvärlden.

Innehåll
Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Hörsel, röst och enkla musikinstrument. Ljudtryck, ljudintensitet. Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor, ultraljudsundersökningar. Elektromagnetiska vågor och Huygens princip. Avbildning med linser och speglar, optiska instrument. Interferens, böjning och upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningsoptik.

Litteratur
Jönsson, G. och Nilsson, E.: Våglära och optik. Teach Support 2002. Laborationshandledning för M.