Kursplan för kalenderåret 2005
FYSIKFAF220
Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I1, I3XIE, Pi1. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson, sven-goran.pettersson@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Hemsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/PI.

Mål
Kunskapsmål
Att ge grundläggande kunskaper i våglära, optik och tillämpad atomfysik. Se vidare under rubriken innehåll nedan.

Färdighetsmål
Att ge träning i experimentellt arbete, skriftlig och muntlig kommunikation, modelltänkande och problemlösning.

Attitydmål
Att fysiken behövs för att förstå omvärlden.

Innehåll
Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Hörsel, röst och enkla musikinstrument. Ljudtryck, ljudintensitet och bullermätning. Avbildning med linser och speglar. Ögat, kameran, kikare och mikroskop. Elektromagnetiska vågor. Huygens princip. Böjning och upplösning. Relativistisk mekanik. Elektronens laddning och vågegenskap. Atomernas storlek och massa. Temperaturstrålare och fotoelektriska effekten. Bohr-Sommerfelds atommodell. Stimulerad emission och laserverkan. Genering och absorption av röntgenstrålning.

Litteratur
Jönsson, G: Våglära och optik. Teach Support.
Jönsson, G: Atomfysikens grunder del 1. Teach Support. Laborationshandling Fysik.