Kursplan för kalenderåret 2005
FYSIK – ELEKTRICITETSLÄRA, GASER OCH VÄTSKORFAF121
Physics: Electricity – Fluids

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Univ.lektor Gilbert Jönsson, Gilbert.Jonsson@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim). För erhållande av slutbetyg fordras godkänd tentamen och godkänd laborationskurs (Laborationer och laborationsrapporter). Slutbetyget är lika med heltalsdelen av tentamensbetyget. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/B1Fysik.

Mål
Kursen skall ge grundläggande kunskaper i experimentell metodik, i elektricitetslära och i gasers och vätskors fysik. Tekniska tillämpningar i de berörda områdena inom fysiken skall belysas också med anknytning till vår miljö och vår omvärld. Den studerande skall tränas i såväl problemlösning som experimentellt arbete samt öva modelltänkande. Skriftlig redovisning skall också tränas.

Innehåll
Experimentell metodik med dimensionsanalys. Elektricitetslära: Elektrostatik och kapacitans. Likströmskretsar och resistans. Elektriska fält i vardagen. Elektromagnetism och induktion. Magnetiska fält i vardagen. Växelströmskretsar. Visardiagram. Trefas växelström. Elektriska mätinstrument och metoder. Elektricitet i vardagen. Gasers och vätskors fysik: Grundläggande fysikbegrepp. Hydromekanik, kapillaritet. Ideala och reala gaser. Köldmaskiner och värmepump. Fasövergångar. Kinetisk gasteori. Gastransport. Värmeledning.

Litteratur
Borgström, B, Jönsson, G. och Kullberg, R.: Elektricitetslära med tillämpningar. Studentlitteratur 2000. Jönsson, G.: Grundläggande fysik om gaser och vätskor. Studentlitteratur 2002. Jönsson, G.: Fysik för Brandingenjörer. Experimentell metodik. Laborationsinstruktioner. Kurslab Fysik, LTH, 2004.
Reistad N.: Börja med MatLab, Inst. för Fysik, LTH, Lund 2003.