Kursplan för kalenderåret 2005
LASERTEKNIKFAF112
Laser Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E2, M3. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson, sgp@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FAF024/FAF106 Grundläggande fysik eller FAF231 Fysik - Vågor och vågutbredning eller FAF260 Tillämpad vågrörelselära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med beräkningsuppgifter och beskrivande uppgifter och godkänd laborationskurs. Slutbetyget är lika med heltalsdelen av tentamensbetyget. Hemsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FElaserteknik/index.htm.

Mål
Kursen syftar till att lära ut de fysikaliska principerna för laserfysiken och lasertekniken.

Kunskapsmål
Efter kursen skall kursdeltagarna ha tillägnat sig förmåga att

Färdighetsmål
Efter kursen skall kursdeltagarna ha tillägnat sig

Innehåll
Växelverkan mellan strålning och materia. Pumpprocesser. Optiska resonatorer. Gaussiska strålar. Kontinuerliga och pulsade lasrar. De vanligaste lasertyperna. Laserstrålars egenskaper. Icke-linjär optik och generering av nya frekvenser. Linser, speglar och detektorer. Mätning av avstånd, hastighet, rotation osv. Fiberoptisk kommunikation. Laserskrivare. Optiska minnen. Materialbearbetning. Holografi, Medicinska tillämpningar. Laborationer: Heliumneonlasern, Koldioxidlasern och diodlasern, Neodymlasern, Pikosekundlasern. Demonstrationer eller studiebesök. I kursen ingår 4 laborationer som dels visar de grundläggande egenskaperna hos lasrar dels visar på intressanta tillämpningar av lasrar.

Litteratur
Borgström S, Pettersson S-G: Kompendium i laserteknik. Sigmatryck.