Kursplan för kalenderåret 2005
KVALITETSSÄKRING AV PROGRAMVARAETS695
Software Quality Assurance

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IPV3. Valfri för: IDA3. Kursansvarig: Thomas Thelin, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: ETS653 Programvaruteknik översiktskurs resp EDT631 Datateknik översiktskurs, EDA616 Programmering i Java, ETS312 Projekt för utveckling av stora system. Rekommenderade förkunskaper: ETS672 Kravhantering. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, rapporter och projekt. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Rapporter skrives på engelska. Hemsida: http://serg.telecom.lth.se.

Mål
Kunskapsmål: Studenten skall veta hur en organisation kan arbeta med kvalitetssäkrande åtgärder. Kursen visar på kvalitetsarbete på organisationsnivå och i projekt, samt hur verifiering och validering utförs i utvecklingsprojekt.

Färdighetsmål: Studenten skall kunna utföra verifiering och validering på ett effektivt sätt. Studenten skall också kunna deltaga i ytterligare kvalitetssäkrande åtgärder såsom processmodellering.

Attitydmål: Studenten skall ha förståelse för det kvalitetssäkrande arbete som sker i en organisation. Studenten skall också förstå varför man inte kan bygga in kvalitet i ett system i slutet av utvecklingen.

Innehåll
Kursens huvudsakliga ämnesinnehåll är:

I kursen ingår föreläsningar, övningar, ett projekt och en litteraturstudie.

Litteratur
Sommerville, I: Software Engineering. Addison-Wesley 6:e upplagan 2001
Material som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Kvalitetssäkring av programvara.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd examen. Delmomentet omfattar: Skriftlig examen.

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.