Kursplan för kalenderåret 2005
KRAVHANTERINGETS170
Requirements Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, I4XTV. Kursansvarig: Björn Regnell, bjorn.regnell@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: ETS140 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling, ETS160 Metodik för programvaruutveckling eller ETS032 Programvaruutveckling för stora system. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänt projektarbete. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen innefattar ett projekt på 2 poäng. Ambitionen är att skapa praktikprojekt som delvis genomförs i samarbete med värdföretag i regionen. Hemsida: http://serg.telecom.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen ger förståelse för utmaningar och möjligheter inom kravhantering för programvara, samt kunskap om kravhanteringsprocessens olika aktiviteter. Kursen ger även kännedom om olika typer av krav och olika kvalitetsattribut som är önskvärda för en kravspecifikation. Av vikt är även insikten om inneboende konflikter mellan dessa kvalitetsattribut. Förståelse ges för skillnaden mellan krav och design. Kursen belyser skillnaden i kravhantering mellan olika kravsituationer så som upphandling, kontraktsutveckling och marknadsdriven programvaruutveckling. Förståelse ges för rollen som kravdokumentet spelar i utvecklingsprocessen och kännedom erhålls om datorbaserade verktyg för kravhantering. Kursen ger även insikt i strategier och metoder inom produktledning för programvara.

Färdighetsmål
Det huvudsakliga färdighetsmålet är att ge god förmåga att samla in, dokumentera, granska och prioritera krav. Färdighet kommer även att ges i ett antal specifika metoder för kravanalys och kravmodellering. En viktig färdighet är att kunna välja de metoder som passar bäst i en specifik situation. Genomförande av marknadsorienterad releaseplanering för programvaruprodukter ingår också i färdighetsmålen. Kursen ger även viss förmåga att ta del av forskningslitteraturen inom området.

Attitydmål
Kursen illustrerar vikten av att göra rätt från början i stället för att laga på slutet. En grundläggande insikt är att kvaliteten hos slutprodukten i hög grad beror av kvaliteten i arbetet med kraven. Kursen betonar vikten av användbarhet och användarens deltagande i kravprocessen. Det är också viktigt att ta hänsyn till marknadsmässiga aspekter vid planeringen av programvaruprodukters framtida utveckling, där kravhanteringen ses som en kontinuerlig aktivitet genom hela produktlivscykeln.

Innehåll
Föreläsningar ger en översikt och helhetsbild av kravhanteringsområdet, samt belyser generella problemställningar. Övningarna ger praktisk färdighet i olika kravhanteringsmetoder för elicitering, specificering och validering. I projektform arbetar studiegrupper med att ta fram, dokumentera, validera och prioritera krav för ett realistiskt system, och på så sätt ges förståelse för hur olika tekniker kan samverka genom hela kravprocessen. Kursen belyser även produktledning i en marknadsdriven organisation där programvaruprodukter utvecklas för en öppen marknad. I kurslitteraturen ingår forskningsartiklar som behandlar empiriska undersökningar inom kravhantering.

Litteratur
Lauesen S: Software Requirements – Styles and Techniques, Addison-Wesley, ISBN 0-201-74570-4.
Kompendium och artiklar som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Kravhantering.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd examen. Delmomentet omfattar: Skriftlig examen.

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.