Kursplan för kalenderåret 2005
INTERNETPROTOKOLLETS110
Internet Protocol

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D4, E4. Kursansvarig: Univ.lektor Christian Nyberg, Christian.Nyberg@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation. Prestationsbedömning: Hemtentamen, projekt och laborationer. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer och övningar. Laborationerna utföres som regel vid tidpunkter som studenterna själva väljer. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Kursens målsättning är att studenterna skall förstå de protokoll som är centrala i Internetsammanhang. Eftersom dessa representerar en rad generella protokollsaspekter, med exempel från olika nivåer, är målsättningen också att ge en generell, bred och inom vissa delar också djup kunskap inom området. Det är utan tvekan så att ingen enskild del inom utbildningen har ett så stort tillämpningsområde som just olika typer av protokoll.

Innehåll
Inledningsvis repeterar vi en del viktiga begrepp från grundkursen, huvudsakligen LAN och IP-protokollet. Därefter studerar vi routing, TCP och Ipv6 på djupet. Även säkerhet berörs.

I sista delen av kursen ska ni i grupper om högst två man, studera ett delområde på djupet. Ni ska själva, med viss hjälp från oss, söka material via bibliotek och Internet. Därefter ska ni skriva en rapport om ert område och redovisa denna muntligt för de andra kursdeltagarna. Dessutom skall varje grupp granska en annan grupps rapport

Litteratur
Kompendium i TCP/IP

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Internetprotokoll.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Hemtentamen. Delmomentet omfattar: Hemtentamen i Internetprotokoll.

Kod: 0205. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Projektrapport. Delmomentet omfattar: Projekt i Internetprotokoll.

Kod: 0305. Benämning: Laboration.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer i Internetprotokoll.