Kursplan för kalenderåret 2005
KÖTEORIETS065
Queuing Theory

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3. Valfri för: E3. Kursansvarig: Christian Nyberg, Inst f telekommunikationssystem. Rekommenderade förkunskaper: FMS022 Matematisk statistik, allmän kurs, ETS052 Datorkommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, 5tim. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för systemprinciper och implementering av datorkommunikation, datanät och distribuerade system, samt att ge redskap för prestandaanalyser av dessa system.

Innehåll
Kursen skall ge elementära kunskaper i hur man modellerar kommunikationssystem för att undersöka deras realtidsegenskaper. Modellerna är baserade både på köteori och på så kallade händelsesimuleringar. Modellerna ligger till grund för analys av prestanda för system eller delar av system såsom telefonnät, lokala datanät, Internet, webb servrar, etc. De köteoretiska modellerna är baserade på teorin för Markovprocesser. Könätsteori behandlas även.

Litteratur
Körner, U: Köteori.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Köteori.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0204. Benämning: Laboration.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.