Kursplan för kalenderåret 2005
ELEKTROMAGNETISKA BERÄKNINGARETI260
Computational Electromagnetics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4, Pi4XBe. Kursansvarig: Univ.lektor Mats Gustafsson, Mats.Gustafsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända projektarbeten. För högre betyg krävs muntlig tentamen. Övrigt: Kursen ges vartannat år. Kursen ges nästa gång ht 2006. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/emb/.

Mål
Syftet med kursen är att ge kunskap i de beräkningsmetoder som används inom elektromagnetismen.

Innehåll
Elektromagnetismen baseras på Maxwells ekvationer. För att förstå och kunna använda elektromagnetismen måste vi kunna lösa dessa partiella differential ekvationer. I den här kursen analyserar vi de vanligaste numeriska metoderna för att lösa Maxwells ekvationer och därmed simulera elektromagnetiska förlopp. Dessa metoder är egenfunktionsutvecklingar, finita differenser i tidsdomän (FDTD), finita element metoden (FEM), momentmetoden (MoM) och strålgångsapproximationer (raytracing, GTD).
Exempel på användningsområden för elektromagnetiska beräkningsmetoder som belyses i kursen är: simulering av växelverkan mellan mobiltelefon och människa, simulering av strömfördelningar i träd för att avgöra om ett träd är friskt, design av små antenner för mobiltelefoner och blåtandssystem, basstationsplanering för UMTS systemet, design av flygplansradomer (ett mekaniskt skydd för antennen) och design av parabolantenner för rymdtillämpningar.

Litteratur
Föreläsningsanteckningar.