Kursplan för kalenderåret 2005
RADIOETI031
Radio

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D3, E3, F3. Kursansvarig: Göran Jönsson, Goran.Jonsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: ESS010/ETI190 Elektronik. Prestationsbedömning: Tentamen och godkända laborationer. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/eti031.

Mål
Syftet med kursen Radio är att ge en god allmänbildning i högfrekvenstillämpningar, speciellt sådana som förekommer vid radiokommunikation. Grunden i Radio läggs utan att tränga in i elektroniken eller att fördjupa sig i konstruktionsdetaljer. De olika delarna behandlas som block vilka definieras av sina fysikaliska egenskaper mera än av sina elektroniska. Detta ger en förståelse för t.ex. radiomottagarens eller mobiltelefonens uppbyggnad och kunskap om vilka krav som ställs på de ingående kretsarna. Därigenom är kursen Radio även en nödvändig grund för den som senare vill specialisera sig till högfrekvens- eller radiokonstruktör.

Innehåll
Områden som behandlas är:

Litteratur
Young P H: Electronic Communication Techniques. Prentice Hall, Fifth Edition 2004. ISBN: 0-13-122885-4. Laborationshandledning.