Kursplan för kalenderåret 2005
ANALOGA PROJEKTETI022
Analogue Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: E3. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Olsson, Lars.Olsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ESS010 /ETI190 Elektronik och ESS020 Analog elektronik. Prestationsbedömning: Projektrapport och muntlig redovisning. Övrigt: Begränsat deltagarantal, 32 platser. Resultatet i ESS010/ETI190 Elektronik och ESS020 Analog Elektronik ligger till grund för urvalet. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/analogaprojekt/kurs.html.

Mål
Kursen skall ge erfarenheter av praktiskt konstruktionsarbete både på det tekniska och på det administrativa planet. Föreläsningarna och självstudierna skall ge insikt i bland annat EMC, kvalitetstänkande, byggsätt och produktionsmetoder, planering och uppföljning av projekt samt skriftlig och muntlig redovisning.

Innehåll
Föreläsningarnas innehåll varierar men berör områden som EMC, kvalitetstänkande, strömförsörjning och kretskonstruktion. Projektarbete är ett bra sätt att få reda på svagheter i sitt kunnande. Projekten kommer att drivas så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför kommande arbetsuppgifter. Dock kommer huvuddelen att ägnas åt elektronikkonstruktion i ett av studenten själv valt område inom analogtekniken. Tillämpningsområden: Arbete i projektgrupp är förmodligen den vanligaste situationen för en civilingenjör antingen som projektledare eller som specialist på något område.

Litteratur
Kompendium och utdelade stenciler.