Kursplan för kalenderåret 2005
REDOVISNING AV ANALYSUPPGIFTESS080
Presentation of Analysis: Technical Aspects of an Application

Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Forskarassistent Monica Almqvist, Inst f elektrisk mätteknik. Rekommenderade förkunskaper: ETI196 Elektronik. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment: inlämningsuppgifter, tidrapporter, handledarmöten, skriftlig rapport samt muntlig redovisning. Slutbetyget bestäms huvudsakligen av bedömd rapport men övriga moment kan påverka slutbetyget positivt eller negativt. Övrigt: Analysuppgiften ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Kursen får inte läsas av den som påbörjat ETI240 Elektronik, system och signaler. Hemsida: http://www.elmat.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomförd analysuppgift skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomförd analysuppgift skall studenten:

Attitydmål
Efter genomförd analysuppgift skall studenten:

Innehåll
Analysuppgiftens främsta syfte är att knyta samman de olika kurserna inom blocket genom att ge teknologerna i uppgift att analysera en specifik applikation, t. ex. pacemakern eller mobiltelefonen. Tidsmässigt sträcker sig detta arbete från lp2 åk 2 till och med lp3 åk 3 då uppgiften redovisas skriftligt och muntligt. Uppgiften utförs i fyrmannagrupper som handleds av lärare från kurserna Analog elektronik, Komponentfysik, Digital signalbehandling, Elektromagnetisk fältteori, Elenergiteknik och Mätteknik. En inlämningsuppgift med anknytning till applikationerna görs för vardera en av dessa kurser samt ordnas det ett handledarmöte varje läsperiod. Inlämningsuppgifterna och handledarmöten är obligatoriska.

Litteratur
Persson G: Råd & riktlinjer för rapportskrivning.