Kursplan för kalenderåret 2005
DATORTEKNIKEIT070
Computer Organization

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C3, D2, E2, I2. Valfri för: F2. Kursansvarig: Univ.lektor Mirek Novak, Inst f informationsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: EDA011 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända gruppuppgifter och godkänd laborationskurs. Övrigt: Kursen ges två gånger om året. Hemsida: http://www.it.lth.se/Dt.

Mål
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha förståelse för

Innehåll
Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt samt grundläggande programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver (olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). På laborationerna används ett enkelt datorsystem där man kan undersöka programexekvering, felsökning samt olika former för kommunikation med omvärlden i realtid.

Litteratur
Brorsson M: Datorsystem: program- och maskinvara, Studentlitteratur, 1999 eller Patterson, Hennessey: Computer Organization and Design, 2 nd edition, Morgan Kaufman 1998.
Laborationshandledning samt kopior på OH-bilder använda på föreläsningarna.