Kursplan för kalenderåret 2005
MEKATRONIKEIE070
Mechatronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XMK. Valfri för: E3, F3, M3. Kursansvarig: Mats Alaküla, Mats.Alakula@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: ESS010 Elektronik, ESS060 Elenergiteknik (för E), MIE012 Elektroteknikens grunder (för M) samt FRT010 Reglerteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift med tillhörande inlämningsuppgifter samt 4 av 5 duggor godkända ger betyget tre. För högre betyg krävs skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Mål
En allt större del av de maskiner och föremål vi använder och omger oss med integrerar mekanisk konstruktion, avancerad elektronisk/dator-styrning, smarta materialval med energilagring och energiomvandling. Exemplen är otaliga från DVD-spelare till moderna bilar. För att skapa konkurrenskraftiga produkter blir det allt viktigare att ha kunskaper i de många olika systemaspekter som ingår i en höggradigt integrerad produkt. Kursen i Mekatronik har som mål att ge en introduktion till detta interdisciplinära område.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Projektplanering. Utvecklingsmetodik. Material- och tillverkningsteknik. Styr- och reglerteknik. Realtidsprogrammering. Kommunikation. Sensorer. EMC. Energiöverföring och -omvandling. Kraftelektronik Användning av simuleringsverktyg/FEM.

Totalt 200 timmar, varav 58 timmar föreläsning, 10 timmar övning/simulering, övrig tid självständigt arbete med projektet.

Litteratur
Kompendium i Mekatronik (IEA/LTH), 2005.