Kursplan för kalenderåret 2005
ELKRAFTSYSTEMEIE030
Electric Power Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XEN. Valfri för: E4, M3. Kursansvarig: Forskarassistent Olof Samuelsson, olof.samuelsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: ESS060 Elenergiteknik eller MIE030 Elektriska maskiner. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim) av problemlösningstyp med insprängda teorifrågor. För slutbetyg fordras godkända laborationer och simuleringar. Övrigt: Kursen ges normalt på engelska. Hemsida: http://www.iea.lth.se/eks.

Mål
Efterfrågan på elektrisk energi ökar. Då det av ekonomiska och miljömässiga skäl idag är svårt att bygga ut det elektriska kraftsystemet, strävar man efter att öka det befintliga kraftsystemets kapacitet. Detta förutsätter förståelse inte bara av de enskilda komponenternas funktion utan också av det övergripande systemets egenskaper. Då elkraftsystem tillhör de mest komplexa system som konstruerats av människor är detta en veritabel utmaning som kräver moderna hjälpmedel och såväl breda som djupa kunskaper. Kursen ger inblick i elkraftsystemets uppbyggnad och egenskaper, vilka studeras genom praktiska prov, räkne- och simuleringsuppgifter. Kursen avser att ge kunskaper om system för produktion, överföring och distribution av elenergi under normala och onormala driftstillstånd.

Kursen har relevans för en miljömässigt uthållig utveckling: Elektrisk energi är den för vårt välstånd viktigaste energiformen. Kursen lär dig hur kraftnätet fungerar och kan styras i syfte att höja verkningsgraden och därmed minimera vår energikonsumtion.

Innehåll

Litteratur
Glover J D, Sarma M: Power System Analysis and Design, 2002, ISBN 0-53495-367-0.