Kursplan för kalenderåret 2005
MÄTTEKNIKEEM007
Electrical Measurements

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Hans W Persson, Inst f elektrisk mätteknik. Rekommenderade förkunskaper: FFF100 Termodynamik och elektroniska material och FAF240 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination i samband med laborationerna. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/.

Mål
Mätteknik kommer in inom i princip alla verksamhetsområden för en civilingenjör. Det kan t.ex. röra sig om detaljerade studier av signaler från nervceller i hjärnan, detektering av ljus i optiska fiber eller övervakning av tillverkningen i en processindustri. Framtagning av nya mätmetoder och givare sker i en allt snabbare takt där utvecklingen inom inte minst mikrosystemteknikområdet spelar en stor roll.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Attitydmål
Studenterna skall tränas i att kritiskt bedöma mätresultat för att minimera risken för mätfel och feltolkning.

Innehåll
Grundläggande mättekniska begrepp som belastning på mätobjekt, inverkan av störningar, osäkerhet i mätningar och kalibrering. Analoga och digitala oscilloskop, prober och deras begränsningar, A/D- och D/A-omvandling, multimetern, impedansmätning med brygg- och spänning/ström-metoder, tid- och frekvensmätning med universalräknare, mätning av frekvensspektra med spektrum- och FFT-analysator (FFT-Fast Fourier Transform). Uppbyggnad av mätsystem.

Litteratur
Carlsson P, Johansson S: Modern elektronisk mätteknik (Liber 1997).