Kursplan för kalenderåret 2005
DATANÄTEDI061
Data Networks

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Univ.lektor Mats Cedervall, Inst f informationsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: EIT080 Informationsteori. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och av problemlösningstyp. Kursen innehåller frivilliga hemuppgifter som kan ge bonuspoäng på tentamen. Som ett alternativ erbjuds möjligheten till muntlig tentamen. Hemsida: http://www.it.lth.se/courses/datanat.

Mål
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om de viktiga multipelaccesskanalerna.

Innehåll
Fleranvändarkommunikation handlar om att överföra information från flera källor till flera mottagare. Återigen var det Shannon som grundade ett nytt område då han introducerade tvåvägskanalen som en modell för två människor som kommunicerar med varandra – en dialog.
Datanät: Felkontroll, återsändningsstrategier (ARQ), distribution av routing information och flödeskontroll.
Kollisionskanalen: Slotted multiple access (Aloha), kollisionsupplösningsalgoritmer (CRA), trädalgoritmer och First-Come First-Serve, Carrier sensing, Multiaccess Reservations (Capetanakis, Tsybakov-Mikhailov, Massey), 0.4878-algoritmen.

Litteratur
Bertsekas D P, Gallager R G: Data Networks, Prentice Hall, 1992.
Kursstenciler.