Kursplan för kalenderåret 2005
PROGRAMMERING I JAVAEDA616
Computer Programming in Java

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Bengt Larsson, bengt.larsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts. Obligatoriska moment: Tre obligatoriska individuella inlämningsuppgifter, en obligatorisk kontrollskrivning. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur 1999. ISBN: 91-44-01145-8.