Kursplan för kalenderåret 2005
KOMMUNIKATION OCH DATORVERKTYGEDA602
Communication and Computer Tools

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Betygsatta och icke betygssatta inlämningsuppgifter tillhörande varje kursavsnitt. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delproven (dock högst 5,0). Alla delprov skall vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Mål

Innehåll
Kommunikationsteknik:

Beräkningsverktyg

Word, Excel och PowerPoint:

Litteratur
Björklund, M och Paulsson, U: Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur 2003.
Utdelat kompendie- och stencilmaterial.