Kursplan för kalenderåret 2005
PROGRAMMERINGEDA501
Programming, First Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2, M1, MD1. Valfri för: W3. Kursansvarig: Univ.adj. Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se och univ.adj. Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses.

Mål
Att ge träning i allmän problemlösning. Att ge färdigheter i grundläggande algoritmkonstruktion och strukturerad programmeringsteknik. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom klasser och objekt. Därtill ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Grundläggande programkonstruktioner i Java. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande algoritmer och algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer/matriser. Ärvning. Objektorienterad programutveckling.

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur 1999. ISBN: 91-44-01145-8.
Kan eventuellt komma att ändras. Aktuell kurslitteratur anges på kurshemsidan senast en månad före aktuellt kurstillfälle.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriska moment består av övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Alla moment måste fullgöras för godkänt betyg. Delmomentet omfattar: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Kod: 0204. Benämning: Programmering, tentamen.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen bestäms av tentamensresultatet. För deltagande i tentamen krävs att alla obligatoriska kursmoment fullgjorts. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.