Kursplan för kalenderåret 2005
KONFIGURATIONSHANTERINGEDA240
Configuration Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Bendix, lars.bendix@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D: EDA260 Programvaruutveckling i grupp – projekt. För C: EDA290 Iterativ programvaruutveckling. För E: EDA027 Algoritmer och datastrukturer och erfarenhet av projektarbete i grupp. Prestationsbedömning: Förutom laborationer ingår ett obligatoriskt miniprojekt i kursen. Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna och miniprojektet har fullgjorts. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 15 anmälda deltagare. Begränsat deltagarantal, totalt 50 platser för Nat fak och LTH. Av dessa tillfaller 35 platser LTH, varav högst 5 reserveras till utbytesstudenter. Urvalsgrund för studenter vid LTH: antal poäng kvar till civilingenjörsexamen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/EDA240.

Mål
Att ge grundläggande förståelse för ett CM-systems uppbyggnad och funktion och för dess roll i en organisation. Kännedom om existerande verktyg.

Innehåll
Versionshantering, deltateknik, fundamentala versionsmodeller, konfigurationer och konfigurationshantering, utvecklingsmodeller, parallell utveckling och varianter, ändringshantering.

Litteratur
Preliminärt: Material sammanställt vid institutionen.