Kursplan för kalenderåret 2005
DATABASTEKNIKEDA216
Database Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L4XTG. Valfri för: C3, D4, E4, F4, I4XTV, Pi4XBi, Pi4XSi. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För C, D, E, F, I, Pi: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. För L: EDA035 Fortsättningskurs i objektorienterad programmering alt. EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgift. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/EDA216.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Speciellt ingående studeras relationsdatabaser. Studenterna får också öva sig i att använda ett modernt databashanteringssystem med frågespråket SQL och att utveckla olika gränssnitt mot databaser.

Innehåll

Litteratur
Ullman, J D & Widom, J: A First Course in Database Systems. Prentice Hall 2002. ISNB 0-13-035300-0. Eller Garcia-Molina, H & Ullman, J D & Widom, J: Database systems: The Complete Book. Prentice Hall 2002. ISBN: 0-13-031995-3.