Kursplan för kalenderåret 2005
DATORER OCH DATORANVÄNDNINGEDA070
Computer Introduction

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: C1, D1. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända laborationer. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/EDA070.

Mål
Att ge en översikt av det datatekniska området samt ge färdigheter i att hantera datorer och datorutrustning.

Innehåll
Praktisk användning av datorer, operativsystem; datorhistorik, datorns konstruktion och funktion; maskinnära programmering; ordbehandling med LaTeX; Internet och WWW; introduktion till Matlab.

Litteratur
Material distribueras av institutionen.