Kursplan för kalenderåret 2005
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA061
Object-oriented Modelling and Design

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C2, D2. Valfri för: E3, F3, L4XGM. Kursansvarig: Univ.lektor Ulf Asklund, Ulf.Asklund@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D och C: EDA016 alt EDA390 Programmeringsteknik samt fullgjorda obligatoriska moment i EDA027 Algoritmer och datastrukturer. För E/F: EDA027 Algoritmer och datastrukturer EDA027. För L: EDA035 Fortsättningskurs i objektorienterad programmering alt EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Betyget kan påverkas positivt av inlämningsuppgifter och seminarieaktivitet under kursens gång. Obligatoriska moment: Inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses.

Mål
Kursen skall ge

Innehåll
UML. Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Fallstudier med design, implementering och restrukturering. Datorstöd för objektorienterad modellering. Inlämningsuppgifter med design och implementering. För E/F/L tillkommer en föreläsning om ett grafiskt klassbibliotek.

Litteratur
Martin, R C: Agile Software Development - Principles, Patterns, and Practices. Prentice Hall 2003. ISBN: 0-13-597444-5.
Lennart Andersson: UML-syntax, Datavetenskap LTH, 2004.