Kursplan för kalenderåret 2005
REALTIDSPROGRAMMERINGEDA040
Concurrent Programming

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3, M4XMK. Valfri för: C3, E3, F3, M3. Kursansvarig: Univ.lektor Klas Nilsson, Klas.Nilsson@cs.lth.se och univ.lektor Roger Henriksson, Roger.Henriksson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten i form av laborationer och projekt har fullgjorts. Projektarbetet syftar till att ge en samlad förståelse av kursens delmoment. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/.

Mål
Att ge insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll

Litteratur
Kursbok och annat material distribueras under kursens gång genom institutionen.