Kursplan för kalenderåret 2005
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA016
Programming, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1, D1. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av betyget på kontrollskrivningarna. Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgifter, diagnostiskt prov, kontrollskrivningar. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/EDA016.

Mål
Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser och ärvning. Därtill att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer och färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och klassen ArrayList. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur 1999. ISBN: 91-44-01145-8. Kurskompendium utgivet av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda datorlaborationer och godkända inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Delmomentet omfattar: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.

Kod: 0204. Benämning: Kontrollskrivningar.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Två kontrollskrivningar. Betyget på hela kursen bestäms av betyget på kontrollskrivningarna. Delmomentet omfattar: En kontrollskrivning under kursens gång, en i tentamensperioden i december.