Kursplan för kalenderåret 2005
ARKITEKTURTEORI BATE020
Theory of Architecture B

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Wikström, doktorand Mattias Kärrholm, universitetslektor Lars-Henrik Ståhl, Arkitektur 1. Prestationsbedömning: Godkända uppsatser och oppositioner, godkänt deltagande i seminarier samt 80 % närvaro vid föreläsningarna. Övrigt: Kursen ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna.

Mål
Kursens målsättning är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflektion om arkitekturfrågor. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. De skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka arkitektoniska resonemang i ord.

Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en inblick i några olika teoretiska synsätt på arkitektur samt att belysa arkitektprofessionens villkor och förhållande till teori.

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom arkitekturteori, av betydelse för arkitektonisk analys såväl som för arkitektoniskt skapande. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelser. Arbete med uppsatser ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning.

Kursen består av föreläsningar, textseminarier, självstudier, uppsatsskrivande och uppsatsseminarier. Kursen Arkitekturteori i basutbildningen B omfattar två teman: Profession och designteori samt Arkitektoniska sammanhang. Varje tema består av föreläsningar och två textseminarier. Deltagarna skall också skriva en kortare uppsats, samt opponera på minst en uppsats. Uppsatsen ventileras och diskuteras under två uppsatsseminarier.

Litteratur
Den obligatoriska kurslitteraturen består av Adrian Fortys Words and Buildings. Därtill tillkommer kortare texter som delas ut under kursens gång.