Kursplan för kalenderåret 2005
STADSBYGGNAD: STADSKVALITET OCH URBAN FORMASB185
Urban Planning: Urban Quality and Urban Form

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Johan Rådberg, Stadsbyggnad. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats, samt minst 80 % närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Studenterna skall efter genomgången kurs ha en förståelse för stadsstrukturens stora betydelse för livsmiljön samt den komplexa problematiken i samband med förnyelse av befintliga miljöer.

Innehåll
Kursen inleds med ett teoretiskt inriktat moment som behandlar dels olika teorier om sambandet mellan fysisk miljö och socialt liv, dels också problematiken vid stadsomvandling. Olika teorier om urban kvalitet tas upp.

Kursens senare del är inriktad på praktisk planering. Studenterna skall här tillämpa kunskaperna från det inledande momenten i praktiska gestaltningsövningar, i kommunal planering.

Litteratur
Kurskompendium.