Kursplan för kalenderåret 2005
STADSBYGGNAD, GRUNDKURSASB170
Urban Planning and Urban Design, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Professor Johan Rådberg, Stadsbyggnad. Prestationsbedömning: Godkänd uppsats samt minst 80 % aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Mål
Kursens mål är att ge övergripande kunskaper om stadsbyggandets grundläggande problemställningar, teorier och metoder. Aktuella stadsbyggnadsproblem och teorier presenteras i ett idéhistoriskt perspektiv.

Innehåll
Kursen behandlar följande huvudteman:

1.Om grunderna för stadsutformning
2. Om kvalitet i stadsbyggande
3. Urbana teorier
4. Om städers bebyggelsestruktur
5. Om miljöanpassat stadsbyggande

På grundval av teoridelen författar studenterna en uppsats.

Litteratur
Kurskompendium.