Kursplan för kalenderåret 2005
STADSBYGGNAD: LANDSKAP OCH TRÄDGÅRDASB111
Urban Planning: Landscape and Garden

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Stadsbyggnad. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs närvaro vid minst 80 % av föreläsningarna, utarbetande av uppsats som redovisas i seminarieform och deltagande i exkursionerna. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen ges på begäran på engelska.

Mål
Kursens syfte är att ge kännedom om landskapsarkitekturens och trädgårdskonstens utveckling i vår tid.

Innehåll
Föreläsningarna tar upp trädgårdskonstens historia, det kulturella landskapet, stadslandskap och gröna områden.

Hur hanterar vi omgivningarna omkring hus, i bebyggelse, städer och landskap, och hur ser vi på förhållandet till naturen och dess betingelser för överlevnad? En viktig fråga är om vi idag gestaltar våra omgivningar med tillräcklig kvalitet och om våra visioner har bärkraft i framtiden. Inspiration hämtas i befintliga svenska landskap, kulturmiljöer och trädgårdar.
Kursen ges i samarbete med SLU Alnarp.

Litteratur
Kompendium i landskapsarkitektur och trädgårdskonst. Jellicoe Geoffrey och Susan, The landscape of man. Thames and Hudson, London 1975, 1987. Samtal med Sven-Ingvar Andersson, Landskab, DK. 5/1994. Mosser, Teyssot The History of Garden Design, Thames & Hudson London 1991. Moore, Mitchell, Turnbull: The Poetics of Garden, MIT Press 1993. Spens, Michael; Gardens of the Mind, Antique Collectors Club, London 1992. Stad & Land no. 150: Parks and Gardens in Sweden, Tralala Reklambyrå, Lund 1997.