Kursplan för kalenderåret 2005
STADSFÖRNYELSEASB060
Urban Renewal

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IBYA3, L4, V4. Kursansvarig: Univ.lektor Per Björkeroth, Stadsbyggnad. Rekommenderade förkunskaper: Högskolestudier inom eller med anknytning till planering. Tvärvetenskaplighet önskvärt bland deltagande studenter. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkända övningsuppgifter, deltagande i studieresa och studiebesök. Övrigt: Minst 15 deltagare erfordras för att kursen skall ges.

Mål
Kursen syftar till att ge inblick i bevarande- och förnyelseproblem i staden, metoder för förbättring och förnyelse av staden och hur detta kan ske i samverkan mellan brukare, fastighetsägare, myndigheter och politiska organ.

Innehåll
Stadsförnyelsebegreppet, olika sätt att förnya staden, urban historia, olika typer av stadsområden och bevarande- och förnyelsebehov.

Bevarande- och förnyelseproblematik. Samarbetsformer mellan olika intressenter.

Stadsförnyelseproblematiken i Sverige och andra länder.

Trafiksanering. Planering för alla trafikanter. Miljöförhållanden. Stadens rum, markbehandling, inriktning och utformning. Stadens gröna rum och planteringar. Ekologiska förhållanden.

Övning: planering för förnyelse och förbättring av ett stadsområde. Presentation av förslag.

Litteratur
Kompendium i stadsförnyelse och stadsbyggnad. Public Spaces, Public Life (Gehl och Gemzöe 1996) Bedre byrum (Dansk byplanlaboratorium 1991).
Stadsmiljörådets bokserie om stadsbyggnad och förnyelse (1999–2001), City and Culture (1999).