Kursplan för kalenderåret 2005
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA METAMORFOSER, DEL IAFO200
Applied Aesthetics, Visual Metamorphoses, Part I

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, Formlära. Förkunskapskrav: AFO240 och AFO245 Tillämpad estetik, visuell kommunikation och AFO220 och AFO225 Tillämpad estetik, visuella strukturer. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80 % närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Innehåll
Med hjälp av tidigare inhämtade kunskaper i visualiseringstekniker koncentreras arbetet mot dokumentation av den egna arbetsprocessen och projektarbetsgruppernas arbetsprocess.

Litteratur
Obligatorisk kurslitteratur förekommer inte i kursen. Lista på referenslitteratur finns tillgänglig under kursens gång.