Kursplan för kalenderåret 2005
PRODUKTSEMIOTIKAFO160
Product Semiotics

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Gunnar Sandin, Formlära. Prestationsbedömning: Godkända uppgifter, godkänt deltagande i seminarier samt 80 % närvaro vid föreläsningar.

Mål
Målet är att ge kännedom om semiotiska modeller, deras historia och tillämpning.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till semiotisk teori, bildsemiotik och produktsemiotik. Fokus ligger på hur konkreta produkter (ting, annonser, organisationsscheman etc.) signalerar sitt användningsområde till brukaren. I övningar görs förändringar av redan existerande produkter med avseende på deras signalerande förmåga. Produktens anpassning till olika brukargrupper diskuteras. Stor vikt lägges vid det visuella språket. Även designerns egen ”image”, d.v.s. självbild utåt, analyseras.

Litteratur
Rune Monö, Design for Product Understanding samt utdrag ur C Peirce, F de Saussure, Karl Bühler och Susan Vihma.