Kursplan för kalenderåret 2005
STUDIO: FRÅN SCENOGRAFI TILL ARKITEKTURAFO105
Studio: From Stage Design to Architecture

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Formlära. Prestationsbedömning: Tentamen i vanlig mening förekommer inte, men för varje workshop krävs ett godkännande. I stället utgörs resultaten av genomfört projekt, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar samt skissarbete och modellbyggande underlag för del- och slutbedömningar (kritikgenomgångar). 80 % närvaro krävs vid samtliga aktiviteter. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen ges på begäran på engelska.

Mål
Kursen huvudsakliga målsättning är att formulera en designprocess som tar sitt ursprung i en icke-arkitektonisk analogi, för att på detta sätt uppdatera arkitekturens relationer till form, funktion, konstruktion, material samt sociala aspekter, arkitektoniska principer och stadsrummet.

Kursen syftar till att utveckla det gestaltande arbetet till att omfatta kunskaper för att verka i ett bredare skalförhållande, för en kontinuerlig dialog mellan det arkitektoniska objektet och den urbana skalans ”ingredienser” som infrastruktur, utbyggnadsområden och integration av urbana funktioner. Målsättningen är att öka förståelsen för det urbana rummets sammansättning, från definitionen av interiören till förståelsen för stadens huvudsakliga element och dess samverkan i olika skalor.

Innehåll
Studio: Från scenografi till arkitektur, är en kurs om teori och experiment där vi förstärker den konstnärliga frigörelseprocessen. Kursen tar sin utgångspunkt i fullskaleexperiment i olika material samt i teoretiska och praktiska studier av 1900-talets abstrakta konst, samt dess förankring i arkitekturen och dess förmåga till konkreta utgångspunkter i en arkitektonisk gestaltningsprocess. Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av "workshops" vilka genomförs av inbjudna gästprofessorer av högsta internationella kvalitet. De inbjudna gästprofessorerna representerar verksamhetsområden såsom teoretiker, konstnärer, designers, landskapsarkitekter, konstruktörer, stadsplanerare och arkitekter. Projektet håller också en fruktsam dialog med Stadsbyggnadskontoret i Malmö samt med Malmö Hamn AB, för kontinuerlig samverkan och konkret förankring i kommunen och näringslivet.

Kursen inleds med gestaltningsövningar i skala 1:1, där rumslig konstruktion och material (betong) samverkar med platsspecifika företeelser och urbana egenskaper. Målsättningen är att utveckla en förståelse för rummets komponenter samt dess relation till övergripande frågeställningar i större sammanhang samt dess betydelse som koordinator mellan olika skalförhållanden. Därefter inleds gestaltningsövningar som syftar till att utveckla verktyg för rumslig och arkitektonisk gestaltning i urban skala, samt förstärka dialogen mellan den urbana skalan och det arkitektoniska objektet. Som utgångspunkt i ett gestaltande arbete hämtas inspiration i 1900-tals konst som amerikansk landart, abstrakt expressionism, italiensk futurism och rysk avantgardism. Genom analytiska gestaltningsprocesser formuleras därefter utgångspunkter för en uppdaterad förståelse av det urbana rummets sammansättning med dess relation till det arkitektoniska objektet och den mänskliga skalan. Det gestaltande arbetet utgör huvuddelen i kursen och det stöds av Stadsbyggnadskontoret samt näringslivet i Malmö.

Litteratur
Enligt de inbjudna gästprofessorerna.