Kursplan för kalenderåret 2005
ESTETIK IIAFO065
Aesthetics II

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, maria.udriot@ark.lth.se, Formlära. Förkunskapskrav: AFO061 Estetetik I. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar på övningsuppgifter, samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Hemsida: http://www.formlara.lth.se.

Mål
Kursens mål är att utveckla och fördjupa kännedomen om den visuella kommunikationens nyanseringsmöjligheter, särskilt med avseende på att dokumentera information på ett grafiskt sätt: Att arbeta med bild som text och text som bild. Förmågan att genomföra och utveckla kreativa gestaltningsprocesser vidareutvecklas. Dessutom tränas förmågan att kommunicera estetiska kvaliteter.

Innehåll
Kursen bygger vidare på Estetik I och har en övervägande praktisk karaktär, men med inslag av seminarier med mer teoretisk natur. Varje etapp eller moment inleds med en eller flera föreläsningar som ger en teoretisk bakgrund och visar relaterade exempel. Övningarna gås igenom vid en eller flera genomgångar där studenterna får feedback på sina arbeten.

Kursen innehåller följande moment:

Litteratur
Hellmark, C: Bokstaven, ordet, texten.
Kompendium i estetik.