Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTERINGSLEDNINGADP141
Design Management

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen vid arkitekturprogrammet, väg- och vatten och lantmäteri. Prestationsbedömning: 80% närvaro, godkänt kortfattat skriftligt prov samt fullgjorda och godkända övningar. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskap om projekteringsprocessen och samverkan mellan olika yrkesroller samt om hur processen kan styras och påverkas av projekteringsledningen i olika skeden från programarbete till färdiga handlingar.

Innehåll
Byggnadsprojekteringens syfte är att med utgångspunkt från verksamhetens, teknikens och samhällets krav utforma en idé om ett byggnadsverk som dokumenteras i ritningar, beskrivningar, beräkningar och kalkyler. Dessa ligger till grund för framställning av den materiella produkten, det färdiga byggnadsverket. Att leda projekteringen innebär att leda och samordna deltagande aktörer, och att upprätthålla en gemensam vision och engagemang för projektet. Kursen fokuseras mot viktiga projekteringsfrågor av tvärfacklig natur och omfattar följande för projekteringsledaren viktiga moment:

Undervisningen bedrivs som föreläsningar, övningar och självstudier. Övningarna knyts till ett verkligt praktikfall. Självstudierna omfattar uppgifter i anslutning till kurslitteraturen, litteraturreferat, undersökningar etc.

Litteratur
Akademiska Hus: Riktlinjer för projektering. Akademiska Hus AB 2000. ISBN 91-88826-02-3.
Carenholm S.: Arkitektföretaget. Sveriges Arkitekter 2002. ISBN 91-631-2952-3.
Fjällström H. och Forsström S.: Ett arbetssätt för bättre byggprojekt. Byggkonstruktion KTH 1999:6.
Nilsson, B.: Individ och grupp. En introduktion till gruppsykologi. Studentlitteratur AB 1993. ISBN 9144374615
Stintzing, R.: Projektering i byggprocessen. Rodel Stintzing Arkitektkontor 2004.