Kursplan för kalenderåret 2005
BEBYGGELSEVÅRD: BYGGNADSHANTVERKET I RESTAURERING OCH OMBYGGNADABV085
Architectural Conservation and Restoration: Craftmanship in Architectural Restoration and Conservation

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande och godkänd vid slutseminarium. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Denna kurs behandlar de traditionella byggnadshantverken i bl a natursten, tegel, puts, trä, målning, plåt och stuck samt deras tillämpningar i restaurerings- och förvaltningsprocessen. Målet är att förmedla sådan kunskap som kan användas i undersökning och analys av befintliga byggnader/byggnadsdelar samt i projekteringsarbete kunna föreskriva kvalitativt hantverksutförande i restaurering.

Innehåll
Iståndsättning, förvaltning och förnyelse av vårt arkitekturarv fodrar kunskap om de byggtekniker och metoder som husen är uppförda av. Nya byggnadsmaterial och byggprocesser under 1950-talet. Vårt samlade kulturarv omfattar byggnadsminnen och kyrkor men också ett stort antal byggnader och bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt- och/eller miljövärde som fodrar traditionellt byggnadshantverk. Kursstrukturen utgår från en teoretisk del som omfattar föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, en tillämpningsdel omfattar laborationer i medverkan av fackhantverkare samt studiebesök. I kursen ingår bl a följande avsnitt:

Litteratur
Millhagen, R (red); Hantverket i gamla hus, Stockholm, Byggförlaget, 1998.
Croneland, K, Målarens manual, kurskompendium från Bebyggelsevård, LTH
Riksantikvarieämbetets handböcker i traditionella material och hantverk.