Kursplan för kalenderåret 2005
BEBYGGELSEVÅRD: RESTAURERING I TEORI OCH PRAKTIKABV075
Architectural Conservation and Restoration: Theory and Practice in Conservation and Restoration

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4, V4. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande och godkänd vid litteraturseminarium. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge insikt i och förmåga att analysera restaureringsarbete med utgångspunkt från teoretiska synsätt och internationell kodex, samt att förmedla kunskap och förmåga att diskutera arkitektens metoder och förhållningssätt i förvaltning av bebyggelsearvet.

Innehåll
Kursen behandlar dessa huvudaspekter:

Litteratur
Edman, V; En svensk restaureringstradition; Tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn, Stockholm, Byggförlaget, 1999.
Jokiletho, J; A History of Architectural Conservation, York, 1986.
Kompendium Restaurering och ombyggnad.