Kursplan för kalenderåret 2005
TEKNISK FÖRVALTNING; KOMFORT OCH DRIFTABK230
Technical Real Estate Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Catarina Warfvinge, Installationsteknik. Prestationsbedömning: Godkända rapporter på projektuppgifter och deltagande i obligatoriska moment ger betyg 3. För högre betyg krävs därutöver granskning av rapport, muntlig redovisning och muntlig tentamen. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än 10 anmäler sig.

Mål
Kursen skall ge kunskap i hur man genom en helhetssyn kan utforma energieffektiva, underhållseffektiva och funktionssäkra system av byggnad/installationer som ger bra inneklimat. Kunskapen skall kunna utnyttjas vid förvaltning av befintlig bebyggelse, vid beställning av ny- och tillbyggnad samt vid ändrad verksamhet i en byggnad.

Innehåll
Kursen skall ge färdighet i

Litteratur
Projektuppgifter, nödvändigt underlag och annat material ges ut av eller finns tillgängligt på institutionen.