Kursplan för kalenderåret 2005
ARBETSPLATSFÖRLAGD ARKITEKTUTBILDNINGABA150
Education at Architecture Office

Antal poäng: 20. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Av utbildningsnämnde utsedd samordnare för arbetsplatsförlagd utbildning, Inst f byggande och arkitektur. Förkunskapskrav: Kursen får påbörjas tidigast efter 20 poäng godkänd fördjupningsutbildning för årskurs 4 vid arkitektprogrammet vid LTH. Prestationsbedömning: Bedömning baseras på styrkt närvaro på överenskommen arbetsplats samt inlämnad uppsats/dokumentation. Övrigt: Kursens poäng får ej räknas med i de 180 poäng som krävs för arkitektexamen. Samordnare för arbetsplatsförlagd arkitektutbildning kan rekommendera lämpliga arbetsplatser men det är studenten som slutligt ansvarar för att avtal om arbetsplatsförlagd utbildning träffas i varje enskilt fall. Registrering på kursen förutsätter att studenten kan uppvisa av vald arbetsplats samt handledare vid LTH undertecknat standardavtal om arbetsplatsförlagd utbildning för studievägledare vid Arkitektprogrammet. För registrering på kursen får studenten inte ha påbörjat examensarbete.

Mål
Kursen i sin helhet syftar till att ge studenten en bild av arkitektens professionella förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats representerar under realistiska förutsättningar som svarar mot individens kapacitet och förmåga på aktuell plats. Förutom inblick och deltagande i det dagliga arbetet ska studenten också få möjlighet att resonera med professionellt verksamma individer som i rimlig omfattning också ska handleda och stödja studenten.

Innehåll
Kursen består av två delar enligt följande:

Arbetsplatsförlagd kursdel, 16 poäng
Mål: Kursdelen ska ge studenten en bild av arkitektens förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation representerar.
Innehåll: Studenten ska ges en insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför och vilka kunskaper detta fordrar. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar.
Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studenten i hans/hennes arbete samt veckovis stämma av framsteg och arbetsuppgifter.
Studenten ansvarar själv för att kontakta och avtala om plats med extern organisation med stöd av samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning.
Examinationskrav: 16 veckors godkänd aktiv heltidsmedverkan hos vald extern organisation.

Teoretisk reflektion/uppsats, 4 poäng
Mål: Skapa en vidare förståelse för yrkeslivets möjligheter och begränsningar
Innehåll: Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsplatsförlagda kursdelen. Uppsatsen kan skrivas i rapportform och kan behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.
Examinationskrav: Godkänt teoretisk uppsats som presenteras i seminarieform. Seminarier sammankallas av samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning 2-4 gånger per år.

Litteratur
Litteratur kan väljas i samråd med samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning och den arbetsplats som är aktuell.