Kursplan för kalenderåret 2005
MILJÖPSYKOLOGIAAM010
Environmental Psychology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, L4, V4. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike, Miljöpsykologi. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, 6 övningsuppgifter, hemtentamen. Övrigt: Om tillräckligt antal utländska studenter anmäler sig kommer kursen även att ges på engelska. Minst 15 deltagare erfordras för att kursen skall ges. Hemsida: http://mpe.arkitektur.lth.se/.

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskap om det miljöpsykologiska forskningsområdet, såväl teori som metod. Vidare skall den studerande ha basal kännedom om miljöpsykologiska studiers uppläggning. Slutligen skall den studerande ha kännedom om på vilket sätt miljöpsykologisk kunskap kan användas inom olika områden.

Innehåll
Kursen behandlar människan, den fysiska miljön, den psykosociala miljön och samspelet dem emellan. Undervisningen anknyter till aktuella forskningsprojekt. Följande moment kommer att behandlas:

Människans emotioner, stressreaktioner och personlighet. Metoder för att mäta upplevelse av fysisk miljö, psykosocial miljö och miljörelaterade besvärsreaktioner. Barns och ungdomars miljö, daghem och skolmiljö. Arbetsplatsen, den vuxnes miljö. Bostaden, den centrala punkten i tillvaron. Den åldrande människans särskilda behov. Livsstil, miljöförstöring och miljömässig uthållighet. Särskilda miljöfaktorer: Ljusets inverkan på människan; färgens psykologiska effekter; buller, temperatur och mental prestation.

Studieformer. Kursen är upplagd som en seminarieserie med mellanliggande arbetsuppgifter och litteraturstudier. Den obligatoriska kurslitteraturen omfattar ca 500 sidor på svenska och engelska.

Målgrupp. Kursen riktar sig till arkitektstuderande och andra teknologer som vill lära sig något om människans grundläggande behov och miljöns roll i ett brett mänskligt perspektiv.

Litteratur
Obligatorisk kurslitteratur: Cassidy, T.: Environmental Psychology. Behaviour and Experience in Context. Psychology Press Ltd, Hove UK. 1997. För bredvidläsning erbjuds därutöver ett stort antal titlar.