Kursplan för kalenderåret 2005
ARKITEKTUR, BASKURS CAAH141
Architecture, Basic Course C

Antal poäng: 14. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Thomas Hellquist, universitetslektor Tomas Tägil, universitetsadjunkt David Sim, Tekn lic Ingrid Järnefelt, Arkitektur 1. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80 % närvaro på föreläsningar schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året. Kursen kommer att ges ht 2006 nästa gång.

Mål

Innehåll
A1 inleder under läsperiod 1 med en introduktion till arkitektarbetets verktyg, media, tekniker, kommunikationssätt och begrepp.

A2 inleder under läsperiod 1 med uppgifter som tränar den kreativa, experimentella designprocessen med särskild vikt på arkitekturens och inredningens scenografiska egenskaper. Särskild vikt lagd på förverkligande i fullskala av en eller flera möbler.

Läsperiod 2 ägnas gemensamt åt studier av stadens struktur och utformning under temat ”Att se och uppleva staden – stadsrummets anatomi och metamorfos”. I en serie övningar belyses och bearbetas olika egenskaper hos den europeiska staden. Två föreläsningsserier i ”kultur-bild” respektive ”teknik för arkitekter” stöder kunskapsmässigt analysuppgifter och projekt. Kursen betonar hur man upplever, analyserar och beskriver stadens (platsens) anatomi, metamorfoser och kontexter. En serie stadsstudieövningar följs upp med projekt kring ett stadsrum samt en uppgift kring trafikplanering.

Litteratur
Kurskompendium i Arkitektur, baskurs C.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Delprov 1.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portfölj. Godkänt resultat på tentamen, 80 % närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: Första läsperiodens studier.

Kod: 0204. Benämning: Delprov 2.
Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portfölj. Godkänt resultat på tentamen. 80 % närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: Andra läsperiodens studier.

Kod: 0304. Benämning: Workshop.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar. 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd assistenttid. Delmomentet omfattar: Varje ateljé bedriver speciell workshop med inriktning på ett för läsperiod 2 relevant tema.