Kursplan för kalenderåret 2004
GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM, ALLMÄN KURSVFT031
Geographical Information Systems, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Univ.lektor Petter Pilesjö, Naturgeografiska inst. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande datorkunskap. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska övningar. Hemsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge en introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs behärska grundläggande GIS-teori, samt självständigt kunna arbeta med analys av olika typer av geografiska data i ett GIS.

Innehåll
Kursen ger en grundlig teoretisk genomgång av funktioner i olika geografiska informationssystem, samt av grundläggande analyser som kan utföras i dessa.
Kursen behandlar också funktion och konstruktion av rumsliga databaser, samt hur dessa i ett GIS kan knytas till tabelldata. Praktiska övningar i geografisk informationshantering ges parallellt med teoretiska genomgångar under hela kursperioden. Databasuppbyggnad, inklusive integration mellan olika datatyper och tabelldata, samt rumslig analys tränas och exemplifieras i några av de vanligast förekommande programvarorna. Tabelldata behandlas praktiskt i kalkylark och databasprogram.

Litteratur
Eklundh. L. (red.), 2001: Geografisk Informationsbehandling – metoder och tillämpningar.