Kursplan för kalenderåret 2004
STRÖMNINGSLÄRAMMV021
Fluid Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3ET. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Inst för värme o kraftteknik. Rekommenderade förkunskaper: MMV012 Termodynamik med strömningslära AK M, FMA062 Tillämpad matematik. Prestationsbedömning: Tentamina är skriftliga och omfattar såväl problemlösning som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemuppgifter, seminarieuppgift, 3 laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges nästa gång vt 05. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Allmän strömningslära inkl historik samt presentation av grundekvationerna på integral- och differentialform; inkompressibel strömning inkl gränsskikt, turbulens, omströmmade kroppar och strömning i rörsystem; mätmetoder.
Friktionsfri strömning inkl singularitetsmetoder och elementär vingteori; kompressibel strömning inkl fenomen såsom chokning, kompressionsstötar och expansionsvågor; strömning med fria vätskeytor.

Litteratur
F.M. White, Fluid Mechanics, 5:e upplagan, McGraw-Hill, 2003; C. Norberg, Introduktion till turbulens. C. Norberg, Varmtrådsanemometri.

Poängsatta delmoment

Kod: 0196. Benämning: Del A.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen, hemuppgifter, laborationer; seminarieuppgift. Delmomentet omfattar: Historik och översikt; integral- och differentialanalys; viskös strömning i rör och kanaler; introduktion till turbulens; gränsskikt; omströmmade kroppar; mätmetoder.

Kod: 0296. Benämning: Del B.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen, laboration, hemuppgifter. Delmomentet omfattar: Inkompressibel potentialströmning; vingteori; kompressibel strömning; strömning med fria vätskeytor.