Kursplan för kalenderåret 2004
HELHETSBILD AV DATATEKNIKENEDA250
Computer Science and Engineering in Context

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända laborationer i kursavsnittet Datorer och datoranvändning, godkänd muntlig presentation i kursavsnittet Presentation samt närvaro vid föreläsningarna och godkända rapporter och granskningar i kursavsnittet Samhälle. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Kursen skall ge studenterna perspektiv på teknikens, särskilt datateknikens inverkan på människan och samhället. Dessutom skall studenterna få översikt och förståelse av datateknikens olika delområden och träning i att använda ingenjörsverktyg i form av datorer och datorprogram. Slutligen skall studenterna få språklig träning och träning i muntlig och skriftlig framställning.

Innehåll
Kursen har tre delar:

1. Datorer och datoranvändning: praktisk användning av datorer, operativsystem; datorhistorik, datorns konstruktion och funktion; maskinnära programmering; ordbehandling med LaTeX; Internet och WWW; introduktion till Matlab.

2. Presentation: grundläggande informations- och litteratursökning; skriftlig och muntlig presentation; fack- och populärvetenskaplig rapportskrivning; elektronisk publicering; användning av moderna bibliotek och databaser. Den praktiska träningen i skrivning av tekniska rapporter fås dels i grundkursen i programmering dels genom rapportskrivning i avsnittet Samhälle.

3. Samhälle: lag och rätt (lagar och förordningar, lagstiftning, datalagen, Internetlagar …); etik (ingenjörskodex, ingenjörens ansvar mot allmänheten, mot kunder och arbetsgivare, mot kolleger …); miljö (yttre miljö, arbetsmiljö …).

Litteratur
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Datorer och datoranvändning.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Sex laborationer. Laborationernas innehåll motsvarar vad som beskrivs under punkt 1 för hela kursens innehåll.

Kod: 0204. Benämning: Presentation och Samhälle.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriska moment: En muntlig presentation, en skriftlig rapport, två granskningar av rapporter, närvaro vid sex föreläsningar. Alla obligatoriska moment skall fullgöras för godkänt betyg. Delmomentet omfattar: Innehållet beskrivs under punkterna 2 och 3 i innehållsbeskrivningen av hela kursen.