Kursplan för

Fältundersökningsmetodik
Field Investigation Methodology

VTGN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-at, W5-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Bakgrund
Fältundersökningar utgör ett av de viktigaste och kanske mest handfasta momenten i förundersökningsprocessen, eftersom de ofta utförs i projektens tidigaste skede, och gör så att de mest grundläggande misstagen kan undvikas. Undersökningarna syftar bland annat till att ta reda på var en anläggning lämpligast placeras, samt vilka förutsättningar som påverkar utförande, design och funktion samt anläggningens driftsekonomi. Det finns också en omedelbar koppling mellan innehållet i för- och fältundersökningarna och uppställda miljökrav.

Förundersökningar i fält är idag i huvudsak en rationell och högteknologisk process av mycket stor betydelse för hela byggprocessen. Kännedom om för- och fältundersökningar är därför av vikt inte bara för den som skall utföra dem, utan för alla som arbetar med anläggningsprojekt.

Kursen syfte
I kursen Fältundersökningsmetodik är avsikten att ge fördjupad kunskap om förundersökningens betydelse och innehåll med speciell vikt lagd på fältundersökningar. Härvid läggs stor vikt vid den iterativa arbetsmetodiken med stegvis förfining och förbättring, liksom betydelsen av ett multidisciplinärt och hållbarhetsinriktat förhållningssätt i syntesarbetet.

Speciellt betonas den geologiska modellens betydelse för förundersökningsprocessen som sådan och dess betydelse i bygg-, anläggnings- och miljöundersökningar, samt geofysiska och geotekniska fältmetoders tillämpning inom ingenjörsgeologi, geoteknik, hydrogeologi, grundvattenskydd och förorenad mark.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Geologisk konceptuell modellering och fältmetodik. Tillämpad geofysik inklusive teori, praktiskt utförande, modellerings- och tolkningsteknik, samt möjligheter och begränsningar. Tonvikten ligger på utvalda geofysiska metoder av särskilt intresse för ingenjörsmässiga grundvatten-, miljö- och infrastrukturtillämpningar, t.ex. geoelektriska, elektromagnetiska och seismiska metoder. Numerisk modellering och invers numerisk modellering. Borrnings- och provtagningsteknik med avseende på tillämpbarhet samt principer för klassificering och tolkning av jord- och bergprover. Integrerad användning och tolkning av information från olika delsteg och metoder i förundersökningsprocessen.

Kursmålet uppnås genom en kombination av teoretisk fördjupning, praktisk projektplanering, fältundersökningar, rapportskrivning och muntlig presentation vid seminarium. Genom att väsentliga delar av kursen är upplagd som en verklig förundersökning ges träning i utvärderingsmetodik och redovisningsteknik. Härigenom tränas förmågan att kunna såväl granska som utarbeta beslutsunderlag för olika behov och utredningsnivåer i grundvatten-, miljö- och infrastrukturprojekt.

Fältundersökningsprojektet består av etablering av förväntningsmodell, design av undersökningsstrategi, fältundersökning, databearbetning, tolkning och analys samt skriftlig och muntlig redovisning av resultaten. Vid fältarbetena utgör användningen av ingenjörsgeofysiska metoder en central del. Vidare ingår borrnings- och provtagningsteknik med geoteknisk bandvagn.

Projektarbetet genomförs i grupper om 3-4 studenter. Under arbetet med tolkning och redovisning av fältundersökningarna finns täta möjligheter till lärarkonsultation. Skriftlig redovisning och muntlig redovisning samt diskussion sker vid ett obligatoriskt slutseminarium.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen. Bedömning av en större obligatorisk projektuppgift med skriftlig och muntlig redovisning. Prestationerna på tentamen och projektuppgifterna vägs lika vid sättande av slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd tentamen krävs totalt minst 50% rätt. Det finns en teoridel som löses utan hjälpmedel och en problemdel där kurslitteraturen är tillåtet hjälpmedel. Det finns inga delkrav på prestation på de olika delarna. Delmomentet omfattar: Grundläggande teori och tillämpning av kunskaper i fältundersökningsmetodik, tillämpad geofysik och geoteknisk verifieringsteknik.
Kod: 0211. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd projektuppgift krävs att den uppfyller ställda minimikrav vad avser såväl utformning och presentation, ämnesinnehåll samt bearbetning, hantering och värdering av insamlad information och andra data från de i kursen utförda fältundersökningarna såväl som från andra källor. Delmomentet omfattar: Tillämpning av fältundersökningsmetodik och fältundersökningsmetoder, samt analys och syntes av geologiska, geofysiska och andra data från fältundersökningar i ingenjörs- och miljösammanhang.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAB30 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Peter Jonsson, Peter.Jonsson@tg.lth.se
Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser
Övrig information: Kursen ingår i V-specialiseringen Anläggningsteknik liksom W-specialiseringen Miljösystem och är också mycket lämplig inom V- och W-specialiseringarna Vattenresurshantering samt för studenter som är intresserade av fältundersökningar av det som finns under markytan, till exempel i samband med bedömning av miljökonsekvenser vid infrastrukturprojekt. Kursen är lämplig för utbytesstudenter med lämpliga förkunskaper.