Kursplan för

Bergmekanik och bergbyggnad
Rock Mechanics and Construction

VTGF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter för att tekniskt kunna medverka i projekt som omfattar berg- och undermarksbyggande. Förutom tekniska frågor skall studenten kunna beakta samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Kursen är viktig för alla V-ingenjörer och särskilt lämplig för de avslutande specialiseringarna mot anläggningsteknik och vattenresurshantering inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ämnesinnehållet fokuseras på följande delar:

Minst två fältövningar och studiebesök i bergtäkt och på bergbyggnadsplatser. En bergbyggnadsteknisk utredningsuppgift löper genom kursen; studenterna inom en grupp om 3-4 deltagare har ansvar för en deluppgift inom ett större sammanhållet projekt. Uppgiften redovisas skriftligt och muntligt vid kursens slutseminarium, och varje grupp erbjuds detaljerad skriftlig och muntlig handledning och återkoppling. Varje grupp skall dessutom genomföra en granskning av en rapport avseende en annan deluppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs att bägge delmomenten (0117, 0217) godkänts. Slutbetyget sätts som ett viktat medelvärde av bedömningen av tentamen (80%) och utredningsuppgiften (20%), och avrundas nedåt till närmaste heltal.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Bedömning av svar på skriftlig tentamen. Poängsättningen är 50% på teoridelen och 50% på räknedelen. För godkänt resultat krävs 50% av totalpoäng på tentamen, men utan krav på fördelning mellan de bägge delarna. Delmomentet omfattar: Tentamen består av en teoridel som löses utan hjälpmedel och en räknedel, där angivna hjälpmedel är tillåtna.
Kod: 0219. Benämning: Redovisning av utredningsuppg, fältövningar och studiebesök..
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation av utredningsuppgiften. Aktivt deltagande i obligatoriska fältövningar och studiebesök samt slutseminarium.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik OCH VBKF15 Konstruktionsteknik OCH VVRA05 Vatten OCH FMIF50 Miljövetenskap med miljökemisk profil OCH VGTF05 Geoteknik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Peter Jonsson, Peter.Jonsson@tg.lth.se
Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser
Övrig information: Fältövningar, exkursioner och studiebesök redovisas som laborationstimmar i timplanen.