Kursplan för

Lokalhyra och arrenden
Tenancy

VFRN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2019-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen förmedlar centrala kunskaper och färdigheter inom området kommersiella nyttjanderätter. Den vänder sig särskilt till dem som vill arbeta med fastighetsförvaltning, men den är också värdefull för dem som siktar mot mer traditionella lantmäteriuppgifter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska kunskaper kring:

...vid lokalhyra, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Studenten skall kunna beskriva de grundläggande mekanismerna för avtalsformen jordbruksarrende.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens enskilt tyngsta del är lokalhyra, med perspektiv från såväl hyresgästens som hyresvärdens sida.

Bland arrendetyperna ges anläggningsarrende det största utrymmet, men lägenhetsarrende tas också upp, särskilt i kontrasterande syfte.

Kursen kommer också att visa jordbruksarrendets grundläggande struktur.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen där närvaro och prestationer under löpande obligatoriska moment vägs in.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFR065

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Examinator: Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se