Kursplan för

Forskningsinriktad praktik
Undergraduate Research Project

URP000, 12 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2019-04-17

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Studenterna ska lära sig att planera, genomföra och redovisa ett mindre projekt av forskningskaraktär.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Planera, genomföra och redovisa ett mindre projekt av forskningskaraktär.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd skriftlig rapport samt att övriga lärandemål är uppfyllda.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Kursen är enbart öppen för inresande utbytesstudenter i enlighet med särskilda avtal.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Hemsida: http://www.lth.se/english/education/exchange-studies/courses/coursepackages/undergraduate-summer-research-projects/
Övrig information: Kursen ges som sommarkurs och har begränsat antal platser och antalet platser begränsas till antalet tillgängliga projekt.